Keurmerken

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is de Nederlandse brancheorganisatie voor bedrijven in de bouw- en infrastructuursector. De vereniging kent ongeveer 3500 leden. Bouwend Nederland stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van haar leden in de sectoren bouw en infrastructuur, het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, het verstrekken van informatie en adviezen aan de leden, het verlenen van diensten aan de leden en het creëren van ledenbinding, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords. De vereniging heeft drie daarvoor drie kerntaken; belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

Bekijk website

Woningborg

Het certificaat van Woningborg N.V. biedt zekerheid. Zekerheid dat de woning vrijwel altijd wordt afgebouwd of de koper schadeloos wordt gesteld bij een faillissement van de ondernemer voor oplevering. Bovendien waarborgen zij na oplevering de Woningborg-garantie die de ondernemer verstrekt. Bij een faillissement van de bouwer tijdens de bouw, zorgt Woningborg voor de afbouw van uw woning. Is afbouw om welke reden onmogelijk, dan verstrekken zij een financiële schadeloosstelling. Bij eventuele geschillen kan Woningborg bemiddelen en adviseren.

Bekijk website

Komo

Het KOMO-label geeft een kwaliteitsverklaring dat staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit, op basis van objectieve maatstaven. Poppink is aangesloten bij dit keurmerk. U kunt erop vertrouwen dat de producten of processen van Poppink voldoen aan het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en specifieke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen stellen. Een productcertificaat is een kwaliteitsverklaring van een certificerende instelling dat aangeeft dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een product en het bijbehorende productieproces voldoen aan de voorwaarden en eisen zoals vastgelegd in de betreffende beoordelingsrichtlijn (en eventueel een bijbehorend attest) zoals aangegeven op het certificaat.

Bekijk website

SKH

Een keurmerk van SKH geeft garanties aan afnemer, stakeholders en andere betrokkenen die van belang zijn voor het commercieel functioneren van uw organisatie of die voorwaarden stellen aan uw producten en aan u als producent.

Bekijk website

Bouwgarant

In het kort:

  • Bouwbedrijven met het keurmerk van BouwGarant moeten aan strenge eisen voldoen.
  • Er is een bemiddelings- en klachtenregeling waar je gebruik van kunt maken.
  • Voor extra zekerheid kent BouwGarant verschillende garantieproducten.
  • BouwGarant heeft een Servicedesk waar je terecht kunt met vragen of voor advies.

De Nieuwbouwgarantie van BouwGarant biedt extra zekerheid bij de bouw van uw woning. U bent verzekerd tegen de grootste financiële risico’s. Bijvoorbeeld als uw aannemer failliet gaat of bij gebreken die niet worden opgelost.

Met de Nieuwbouwgarantie van BouwGarant heb je de zekerheid dat:

  • Bij faillissement van jouw aannemer de extra afbouwkosten worden vergoed.
  • Je garantie hebt tegen verborgen en constructieve gebreken (na oplevering).

Bekijk website

Keurmerken Bouwbedrijf Poppink